Guziki

Struktura własnościowa, majątek

 • Liceum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej.
 • Liceum jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi nie posiadającą osobowości prawnej.

AKTYWA TRWAŁE: 1 379 736,20

 • Rzeczowe aktywa trwałe 1 379 736,20
 • Środki trwałe 1 379 736,20
 • Budynki 1 369 276,20
 • Urządzenia techniczne i maszyny 10 460,00

AKTYWA OBROTOWE: 114 014,03

 • Zapasy 2 921,00
 • Materiały 2 921,00
 • Należności krótkoterminowe 89 962,47
 • Środki pieniężne 21 130,56
 • Środki pieniężne w banku 21 130,56

SUMA AKTYWÓW: 1 493 750,23

Stan na 31.12.2010

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

15-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 394